Administrator danych

Administratorem danych jest Gov24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smoleńska 83/80, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 7010361269 REGON: 14641711. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Obsługa zapytań z formularza kontaktowego.

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania przetwarzamy dane przesłane za pomocą wiadomości email: Imię, adres e-mail, treść zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

– Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

– Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

– Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. Przekazywanie danych osobowych

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

6. Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.